Migration, Securitization and Social Cohesion  
 
 

 

2022

Leerkes, A. Terugkeer door legitimiteit? Alternatieven voor
afschrikkingsbeleid ten aanzien van irreguliere migranten, Justitiële Verkenningen
22(2):22-36, doi: 10.5553/JV/016758502022048002003

2021

Bezemer, W. & Leerkes, A. Oververtegenwoordiging verder ontcijferd. Een kwantitatief onderzoek naar sociale verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in Nederland. Den Haag: Politie en Wetenschap / SdU.

2019

Leerkes, A., De Hoon, M. Blijven vergunninghouders in Nederland? Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999. Den Haag: WODC / Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2018

Leerkes, A., Groeneveld, P. & Martinez, R. Etnische paradoxen. Zelfgerapporteerde criminaliteit onder Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders in relatie tot politiecijfers. Sociologie 13(2/3): 165-196.

Leerkes, A. & Bezemer, W. Etnische ongelijkheid in de strafrechtketen is een blinde vlek. www.socialevraagstukken.nl (28 september)

Bezemer, W. & Leerkes, A. Waarom komen jongeren met een migratieachtergrond vaker voor in politieregistraties? www.controlealtdelete.nl (september)

2017

Achbari, W. & Leerkes, A. Van perceptie naar feit. Asielzoekers en buurtcriminaliteit. Den Haag: WODC / MInisterie van Justitie en Veiligheid.

Maliepaard, M., Leerkes, A., & Schans, D. Een kwestie van tijd? Integratie van asielzoekers gaat langzaam maar gestaag, Demos 33(8):1-4.

Leerkes, A., Jennissen, R. & Fokkema, T. Multiculturalisme en criminaliteit, Demos 33 (1): 1-4.

Leerkes, A. (2017) Nieuw label voor allochtoon lost niets op, NRC 4-1.

2016

Leerkes, A. & Dagevos, J. Herziening van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ is nodig: afschaffen, hernoemen of herdefiniëren? www.socialevraagstukken.nl (verschenen:25 november)

Leerkes, A. & Scholten, P. Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

2015

Engbersen, G., Dagevos, J., Jennissen, R., Bakker, L. & Leerkes, A. Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal-Cultureel Planbureau, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum.

Leerkes, A. 'Allochtoon is vaak ook autochtoon'. Trouw 19 december p. 26.

Boersema, E., Sportel, I., Smit, M., Leerkes, A. 'Als ik bezig ben, denk ik niet zo veel' Evaluatie van de pilot Activeren bewoners van gezinslocaties. Den Haag: WODC.

Weltevrede, A., Seidler, Y, De Boom, J., & Leerkes A. Ongeregistreerde kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam. Rotterdam: RISBO.

Leerkes, A. & I. Kulu-Glasgow Het 'hond-kat-en-muisspel' van het gezinsmigratiebeleid. Versvak.nl, 19 oktober.

Snel, E., 't Hart, M. & Leerkes, A. ‘Mind the Gap’ Veiligheid en veiligheidsbeleving in Rotterdam. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

2014

Engbersen, G.,Jansen, J., Faber, M., Leerkes, A., & Snel, E. Migratiepatronen in dynamisch perspectief Een pilotstudie naar veranderende patronen van arbeidsmigratie uit Polen, Bulgarije en Roemenië. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

't Hart, M., Snel, E., & Leerkes, A.Welke factoren bepalen de daling van de subjectieve veiligheid? {Notitie voor de Gemeente Rotterdam). Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Leerkes, A., & Boersema, E., Het lot van het inreisverbod. Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en gepercipieerde effecten van de Terugkeerrichtlijn in Nederland. Den Haag: WODC.

Leerkes, A., Boersema, E., Galloway, M., Van Os, R. & Van Londen, M. Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers. Den Haag: WODC.

2013

Van Alphen, B., Molleman, T., Leerkes, A., & Van den Hoek, J. Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring, Den Haag: Boom Lemma samenvatting.

Kox, M. & Leerkes, A. Met de schrik vrij? Een exploratief onderzoek naar de afschrikwekkende werking van vreemdelingendetentie, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 3 (1): 47-68.

2012

Leerkes, A. Gezinsmigratie: Wel de lusten van de EU, maar niet de lasten? EU forum, Clingendael, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Leerkes, A. Vanaf nu ‘eerste generatie autochtonen’? Demos 28 (7): pp. 4-5.

2011

Leerkes, A. & Molleman, T. Alternatieve vreemdelingendetentie, Openbaar Bestuur, februari, pp. 2-5.

De Boom, J., Leerkes, A. & Engbersen, G. Illegale migranten, in R. Jennissen (red.), De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen, pp. 307-330, Den Haag: Boom.

Leerkes, A., Galloway, M. & Kromhout, M. Terug of niet? Determinanten van terugkeerintenties en -attitudes onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten, Mens & Maatschappij, 86(2), pp. 122-156. samenvatting

Engbersen, G., Ilies, M., Leerkes, A., Snel, E. & Van der Meij, R. Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. Rotterdam: Erasmus Universiteit. samenvatting

2010

Leerkes, A. & Kulu-Glasgow, I. De prijs van de liefde? Over de gevolgen van de verhoging van de inkomenseis bij ‘gezinsvormende’ partnermigratie naar Nederland, Migrantenstudies 26 (4): pp. 323-343.

Leerkes, A., Galloway, M. & Kromhout, M. Kiezen tussen twee kwaden. Determinanten van blijf- en terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten. Den Haag: WODC / Ministerie van Justitie.

2009

WODC & INDIAC Internationale gezinsvorming begrensd? Een evaluatie van de gevolgen van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland. Den Haag: WODC / Ministerie van Justitie.

Laagland, D., Van der Leun, J., Van der Meij, P. & Leerkes, A. Het strafrecht als vicieus sluitstuk van het beleid ten aanzien van criminele vreemdelingen. Het sluimerende probleem van de niet-uitzetbare ongewenst verklaarde vreemdelingen, Delikt en Delinkwent 52 (7): pp 697-724

2008

Leerkes, A. (Dis)functies van illegaal verblijf in Amsterdam en Rotterdam. Rooilijn 8 (5): pp. 310-317.

Leerkes, A. Veldwerk achter tralies. Facta 16(1): pp. 12-14.

2007

Leerkes, A. "I am just trying to live my life”. Statusdilemma’s en criminaliteit bij illegale migranten met een asielachtergrond', Migrantenstudies 23 (3): pp. 180-206.

Leerkes, A. & Bernasco, W. Tegen de wetten van de staat, tegen de wetten van de straat? Illegaal verblijf en veiligheid in Nederlandse stadsbuurten. Sociologie 3 (2): pp. 168-204.

Leerkes, A. Illegaal verblijf en veiligheid in Nederland. Het proefschrift waarop ik ben gepromoveerd. Met een Nederlandstalige inleiding en epiloog. Een Engelstalige handelseditie verscheen in 2009 als Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands.

2006

Leerkes, A., Engbersen, G. & Van San, M. Schaduwplaatsen. Patronen van ruimtelijke concentratie en incorporatie van illegale migranten in Nederland, Mens & Maatschappij, 81 (3): pp. 223-251.

Leerkes, A. Ik probeer alleen maar mijn leven te leven. UItgeprocedeerde asielzoekers en criminaliteit. Den Haag: Elvevier.

De Boom, J. , Engbersen, G. & Leerkes, A. Asielmigratie en criminaliteit. Den Haag: Elvevier.

Leerkes, A. & Van Lier, T. Liever bingo spelen dan achter de gokkast. Trouw (opinie), 5 juli.

2005

Leerkes, A. & Van San, M.. Morele verontrusting en wetenschappelijke bijziendheid, Agora 21 (4): pp. 46-47.

2004

Snel, E., Engbersen, G. & Leerkes, A. Voorbij landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid
als belemmering voor integratie?, Sociologische gids 51(2): 75-100
.

Burgers, J., Snel, E., Steijn, B., Leerkes, A. & Veenman, J. Klassenpositie van allochtonen in de postindustriële economie, Sociale Wetenschappen 46: pp.51-73.

Leerkes, A., Van San, M., Engbersen, G., Cruijff, M. & Van der Heijden, P. Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid.Den Haag: SdU. samenvatting

2003

Engbersen, G., Snel, E., Leerkes, A., Van San, M. & Entzinger, H. Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie, Rotterdam: RISBO / Erasmus Universiteit.

2002

De Jong, J. & Leerkes, A. 'Boekbespreking van: B. Beke, A. van Wijk & H. Ferwerda, Jeugdcriminaliteit in groepsverband. Tussen rondhangen en bendevorming', Pedagogiek 22 (3): pp. 278-280.

Van Gemert, F., Homburg, G., Leerkes, A., Leveling, D. Geen boeien maar ketens. Evaluatie aanpak jeugd in Amsterdam-West, Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.

Leerkes, A. Grensverkenningen. Verslag van een onderzoek naar Halt-afdoeningen bij niet-Haltwaardige feiten. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.

2001

Van San, M. & Leerkes, A. Criminaliteit en criminalisering. Allochtone jongeren in België, Amsterdam: Amsterdam University Press. google books

1999

Leerkes, A. Bingo! (uitgekiend?): verslag van een onderzoek naar de aard en omvang van de illegale bingo in de regio Amsterdam-Amstelland. Amsterdam: Politie Amsterdam-Amstelland.