Migration, Securitization and Social Cohesion  
 
 

 

(Persbericht ministerie van Justitie)

Minister Donner van Justitie wil dat jongeren die een relatief ernstig delict plegen niet in aanmerking kunnen komen voor een Halt-afdoening. Jongeren mogen alleen worden doorverwezen naar het Halt-bureau als het gaat om lichte feiten die betrekking hebben op grensverkennend, baldadig gedrag gepleegd door first-offenders. Delicten als wapenbezit, diefstal en mishandeling komen daarmee in principe niet in aanmerking voor een halt-afdoening. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar Halt-bureaus waaruit blijkt dat 5% van de afdoeningen niet binnen de criteria vallen van de richtlijnen. Jongeren die een licht vergrijp plegen kunnen door de politie of het openbaar ministerie worden doorverwezen naar een Halt-bureau. Het moet dan gaan om grensverkennend, baldadig gedrag gepleegd door een first-offender. De jongeren krijgen een pedagogisch programma aangeboden gericht op het voorkomen van recidive. Uit het onderzoek 'Grensverkenningen' van het onderzoeksbureau Regioplan blijkt echter dat het in 5% van de Halt-afdoeningen gaat om niet-Haltwaardige delicten. Zo worden jongeren die worden aangehouden voor vechtpartijen, fietsendiefstal en het bezit van messen toch in sommige gevallen doorverwezen naar de Halt-bureau's. Dit gebeurt op basis van het Besluit aanwijzing Halt-feiten die aangeeft dat in individuele gevallen kan worden afgeweken van de richtlijn. Minister Donner wil echter dat alleen in de lichte gevallen een Halt-afdoening wordt aangeboden omdat op die wijze de pedagogische benadering van de interventie tot haar recht komt. Op het moment dat er een delict wordt gepleegd dat niet onder de Halt-waardige delicten valt, moet er een andere sanctie worden opgelegd zoals bijvoorbeeld een taakstraf. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de officier van Justitie kan worden afgeweken van de richtlijn. Het moet dan gaan om overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst met slechts een beperkte financiële schade. De officier van Justitie zal dat in individuele gevallen moeten toetsen. Het besluit zal op korte termijn worden aangepast. Ten behoeve van een uniforme naleving van het besluit is het openbaar ministerie verzocht hieraan speciale aandacht te geven. Ook zullen politiekorpsen en Halt-bureau's nogmaals worden voorgelicht over de strafbare feiten waarbij een Halt-verwijzing mogelijk is.

Voor de wijziging van het besluit aanwijzing Halt-feiten zie hier